Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduMimořádné opatření ministerstva

Mimořádné opatření ministerstva

 

účinností od 1. 9. 2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, šála atd.
 
1.    ve vnitřních prostorách staveb, které jsou:
 
a)    místnostmi, kde se poskytují služby nebo zboží a s nimi související prostory (chodby v nákupních centrech), , a to v době, kdy slouží pro tento účel,
b)    místnostmi, kde dochází k výkonu veřejné správy a jsou určeny pro kontakt s veřejností, , a to v době, kdy slouží pro tento účel,
c)    společnými prostory škol a školských zařízení,
d)    zdravotnickým zařízením,
e)    zařízením sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zvláštním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, odlehčovacích zařízení v pobytové formě)
f)     volebními místnostmi, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
 
2.    v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy.
 
Ze zákazu existuje celá řada výjimek, a nevztahuje se na:
 
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
c) děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
d) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
e) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
g) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
h) osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
n) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
o) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
p) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
q) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
r) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
s) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
t) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
u) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
v) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
w) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
x) pohyb a pobyt ve prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.
 
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. 8. 2020
 
Opatření ruší a nahrazuje opatření č. j. 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020.
 
účinností od 1. 9. 2020 do dovolání se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že jejich provozovatelé vyjma provozovatelů chráněného bydlení v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat některá omezovací opatření, jako např. týkající se návštěv pacientů a pravidel pro přítomnost osob jako jsou zákonní zástupci či opatrovníci.
 
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-27/MIN/KAN ze dne 19. 8. 2020
 
Ruší a nahrazuje mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN ze dne 23. 7. 2020.
S účinností od 1. 9. 2020 do odvolání stanovuje pravidla pobývání na veřejných místech.
Změny od 1. 9. 2020:
 
V rámci zákazu divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, a to jak veřejných, tak soukromých, se stále rozlišují akce, které se:
    konají převážně ve venkovních prostorech,
    konají převážně ve vnitřních prostorech.
U akcí, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nadále platí omezení 1 000 osob ve stejný čas(zakázány jsou tak akce konané převážně ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob).
U akcí, které se konají převážně ve vnitřních prostorech, nadále platí omezení 500 osob ve stejný čas(zakázány jsou tak akce konané převážně ve vnitřních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob).
Shora uvedené rozlišení na vnitřní a venkovní akce a omezení maximálního počtu osob (1 000, resp. 500 osob) platí stále i pro hromadné akce ve stavebně oddělených areálech (sportovní stadion, veletržní palác apod.). Zde platí omezení (1 000 osob, resp. 500 osob) pro každý oddělený sektor.
Nově jsou stanovena pravidla při konání hromadných akcí, při nichž účastníci sedí na sedadlech, konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, koncertní sál apod.), kde je omezení maximálního počtu osob ve stejný čas (1000 osob, koná-li se akce ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, a to v každém z oddělených sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do více než pěti, avšak nejvýše deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě venkovních prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu) se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše jedna polovina sedadel a to tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě.
Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích uvedených v opatření s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob ve vnitřních prostorech staveb(původně 100 osob), s těmito výjimkami:
 
a)      děti do dvou let věku,
b)      osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c)       osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
d)  moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
e)  sportovce nebo cvičící osobyv době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Poslední aktualizace: 20. 8. 2020, Markéta Pikhartová