Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Program pomoci a solidarity MO Plzeň 8 –…

Program pomoci a solidarity MO Plzeň 8 – Černice

Zásady a principy Programu pomoci a solidarity Městského obvodu Plzeň 8 – Černice (dále jen „Programu pomoci a solidarity“) schválilo zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 8 – Černice na svém zasedání dne 20.června 2024 přijetím Usnesení č. 38/2024.

Cíl „Programu pomoci a solidarity“

Pomoci obyvatelům městského obvodu vyrovnat se s následky povodně v červnu 2024 a se škodami způsobenými povodní na jejich majetku. „Program pomoci a solidarity“ je určen    k úhradě nákladů spojených s odstraněním škod na majetku žadatele prokazatelně způsobených povodněmi – červen 2024.

Finanční prostředky určené na „Program pomoci a solidarity“

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu pro rok 2024 na vyhlášený „Program pomoci a solidarity“ byl v rámci rozpočtového opatření schválen Usnesením zastupitelstva č.38/2024, a to ve výši 500 000,- Kč.  Tento objem finančních prostředků je maximální a v rámci „Program pomoci a solidarity“ nemusí být dočerpán v plné výši.

Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě/pro jednotlivého žadatele    se stanovuje na 100 000,- Kč.

Kdo může žádat o finanční podporu v rámci „Programu pomoci a solidarity“

Oblast podpory je určena pro:

 • vlastníky rodinných domů na území MO Plzeň 8
 • vlastníky dalších nemovitostí na území MO Plzeň 8
 • společenství vlastníků bytových jednotek na území MO Plzeň 8, pokud nemá statut právnické osoby dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění novely č. 103/2000 Sb. a podle zákona č. 89/2012 Sb.
 • fyzické osoby bydlící v bytovém domě s platným souhlasem výboru SVJ, pokud má SVJ statut právnické osoby dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění novely č. 103/2000 Sb. a podle zákona č. 89/2012 Sb.)
 • nájemce nemovitostí na území MO Plzeň 8 s platným souhlasem vlastníka nemovitosti

Každý občan si může v rámci „Programu pomoci a solidarity“ podat pouze jednu žádost.

„Program pomoci a solidarity“ není určen pro:

 • Právnické osoby
 • Občany s trvalým pobytem mimo území MO Plzeň 8 (s výjimkou nájemců nemovitostí na území MO Plzeň 8)

Náležitosti žádosti o podporu v rámci „Programu pomoci a solidarity“

Nedílnou součástí každé žádosti jsou:

 • platné identifikační údaje žadatele
 • kopie platného dokladu totožnosti (OP, pas) – v příloze žádosti
 • popis škody způsobené povodní
 • odhad výše škody způsobené povodní
 • fotodokumentace zachycující stav před povodní a po povodni (pokud je k dispozici) - v příloze žádosti
 • souhlas výboru SVJ (v případě žádosti fyzické osoby bydlící v bytovém domě) - v příloze žádosti
 • souhlas majitele nemovitosti (v případě žádosti nájemce nemovitosti) - v příloze žádosti
 • platná nájemní smlouva (v případě žádosti nájemce nemovitosti) - v příloze žádosti
 • čestné prohlášení žadatele, kterým stvrzuje, že údaje v žádosti jsou pravdivé a finanční prostředky budou využity v souladu s účelem programu

Posouzení žádosti

Žádosti o podporu posuzuje Komise jmenovaná Usnesením zastupitelstva MO Plzeň 8 č. 38/2024 (dále jen „Komise“)

Složení „Komise“

Předseda:        Štěrba

Členové:          Hejtmánek, Otruba, Kudrnovský, Volfová

Kritéria pro posouzení žádosti

„Komise“ si stanovuje následující kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu MO Plzeň 8 v rámci „Programu pomoci a solidarity“:

 • Soulad účelu žádosti se zaměřením a pravidly „Programu pomoci a solidarity“
 • Kompletnost a úplnost žádosti
 • Posouzení druhu škody, její závažnosti a celkového dopadu na žadatele

Žadatel o podporu bude úspěšný při podání žádosti pouze v tom případě, že splní veškeré podmínky vypsané v „Program pomoci a solidarity“.

Částka, o kterou bude žádat žadatel o podporu, není nároková a její výši schválí zastupitelstvo MO Plzeň 8 na základě návrhu Komise.

 

Uvolnění finančních prostředkům žadatelům

Přidělené finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolněny po schválení zastupitelstvem MO Plzeň 8 a po podpisu darovací smlouvy.

Zveřejnění „Programu pomoci a solidarity“

„Program pomoci a solidarity“ bude zveřejněn následujícím způsobem:

-          Úřední deska

-          Webové stránky ÚMO 8

-          Zpravodaj MO Plzeň 8 – krátká info

Způsob doručení žádosti na podporu v rámci „Programu pomoci a solidarity“

Občané žádající o podporu mohou doručit svoji žádost následujícími způsoby:

-          Osobně – písemně na podatelnu ÚMO 8

-          Mailem –  postaumo8@plzen.eu

-          Do datové schránka:   59tastc

Termín pro zveřejnění „Programu pomoci a solidarity“:            do 30. 6. 2024

Termíny pro přijímání žádostí:                                od 1. 7 2024 – 13. 8. 2024 do 12:00 hod

Termín pro vyhodnocení žádosti „Komisí“:                                   do 23. 8. 2024

Termín pro schválení žádostí zastupitelstvem MO Plzeň 8:             4. 9. 2024

 

 Čestné prohlášení ke stažení ZDE

 

 

Poslední aktualizace: 21. 6. 2024, Daniela Sklenářová