Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Dotace obvodu

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MO PLZEŇ 8 – ČERNICE

PRO ROK 2023

Statutární město Plzeň, MO Plzeň 8 – Černice, Veská 139/11, 326 00 Plzeň

vyhlašuje

DOTAČNÍ PROGRAM dle § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.

pro oblast - kultura
                   - sport a tělovýchova
                   - vzdělávání a volnočasové aktivity

Cíl programu

- zlepšení úrovně činnosti spolků
- rozvoj činnosti jednotlivých spolků
- podpora propagace sportu tradičními akcemi na území MO Plzeň 8 - Černice

Kdo může žádat o dotaci:

Nestátní neziskové organizace působící na území MO Plzeň 8 - Černice, které provozují, organizují nebo zajišťují sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých a k tomu účelu jsou založeny.

Lhůta pro podání žádosti: 7.3.2023 12 hod

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 5.4.2023

Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace 
- viz příloha Vyhlášení dotačního programu pro rok 2023

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 240.000 Kč

Všechny kompletní žádosti budou projednány finančním výborem a doporučeny či nedoporučeny ke schválení zastupitelstvu MO Plzeň 8 - Černice na jeho zasedání dne 5.4.2023. Následně bude s úspěšnými žadateli sepsána smlouva o podmínkách a účelu použití dotace ve smyslu příslušného usnesení ZMO8.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Termín pro podání žádostí je od 7. 1. do 7. 3. 2023. Vzhledem k časové náročnosti kontroly podaných žádostí doporučujeme podat žádost nejpozději do 18. února 2023, aby došlo k řádnému podání žádosti do aplikace e-Dotace ve stanoveném termínu.

Žádost se nyní podává v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-Dotace na webovém portále https://dotace.plzen.eu; https://dotace.plzen.eu/verejnost/dotacni-tituly/MO8
Tam se žadatel zaregistruje a zařídí si tzv. „Můj účet“.

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2023

Pravidla pro dotaci MO8 2023 spolky

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023, Majerníková Martina