Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Živnostenský úřad

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně – Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 822, 378 034 823, 378 034 826, 378 034 830

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 18:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 18:00, *18:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 12:00

*POZOR: <p>Pro n&aacute;v&scaron;těvu v roz&scaron;&iacute;řen&yacute;ch hodin&aacute;ch ve středu do 19.00 hodin je nutn&eacute; předchoz&iacute; objedn&aacute;n&iacute; na tel. 378 031 111 nebo př&iacute;mo v sekretari&aacute;tu tel. 378 034 801.</p>

Co k tomu potřebujete:

1. "Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF). V žádosti fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku
 • státní občanství
 • bydliště
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení
 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení)
 • předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu
 • sídlo
 • identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou
 • v jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům

Fyzická osoba připojí k žádosti:

 • žádost o koncesovanou živnost (jednotný registrační formulář - JRF)
 • je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si výpis z Rejstříku trestů živnostenský úřad sám. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).
 • je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce)
 • doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele
 • doklad o zaplacení správního poplatku
Formuláře:

Formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

Plné znění popisu situace:Žádost o koncesi pro fyzické osoby
Související informace:

Prodejci lihu a lihovin musí požádat o vydání koncese


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany