Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodNařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky.

Čl. 1

Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zakazuje

a) chovat drůbež ve volném výběhu. Výjimky z tohoto opatření může na základě žádosti povolit místně příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy nebo Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze. Výjimka může být povolena za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou, a za podmínky, že drůbeži je zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,

b) přemístění nebo prodej živé drůbeže chovatelům, kteří ve svém hospodářství chovají drůbež, která nepodléhá evidenci podle plemenářského zákona.

Čl. 2

a) Ruší se platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a ostatního ptactva.

b) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.

str. 2 z 2

Čl. 3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

V Praze dne 26.1.2021

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

 

 

 

mimořádná veterinární opatření

 

 Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato

Poslední aktualizace: 29. 1. 2021, Markéta Pikhartová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany