Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPoučení pro držitele psů

Poučení pro držitele psů

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která drží psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města.

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření na účet nebo do pokladny správce poplatku, a to:
a) nečiní-li více než 500,- Kč ročně, nejpozději do 30. června,
b) činí-li více než 500,- Kč ročně ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30. června a 30. listopadu každého roku, pokud nebude poplatek uhrazen jednorázově do 30. června každého roku.
Rozhodujícím dnem úhrady poplatku je datum připsání platby na účet správce poplatku nebo datum přijetí platby v hotovosti správcem poplatku.
 
Č. účtu ÚMO Plzeň 8-Černice: 19-19021311/0100 Variab. symbol: ………………...……...
 
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku nedoplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Při vymáhání nedoplatků postupuje ÚMO podle platného zákona až k soudnímu zabavení movitého majetku.
 
Poplatník je povinen písemně oznámit do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Nastane-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.
 
Držitel psa je povinen dodržovat vyhlášku č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ní volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Plzně je zakázáno v prostorech vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Je-li pes veden na vodítku, musí být vodítko přiměřené. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem.
 
Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči § 4 odst. 7), chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli.
 
Vybírání poplatku ze psů se řídí zákony ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Podrobnější informace podá správce poplatku na ÚMO Plzeň 8 - Černice,
Bc. Martina Brabcová, telefon: 37 803 6865, e-mail:
brabcovamar@plzen.eu.
 

 

Roční sazba poplatku ze psů

 

Poslední aktualizace: 10. 5. 2021, Martina Majerníková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany